Návštěvní řád Dejvického divadla, o.p.s.

 

I. Zakoupení vstupenek


1. Vstupenky lze koupit přímo v pokladně Dejvického divadla (dále jen Divadla), prostřednictvím sítě Ticketportal nebo prostřednictvím obchodního oddělení Divadla.
2. Rezervace vstupenek končí 15 minut před začátkem představení.
3. Zakoupení vstupenek za vyšší než nominální hodnotu případně prostřednictvím internetových aukcí, které nejsou součástí prodeje Divadla nebo prodejního portálu TicketPortal, je považováno za hrubé porušení kupní smlouvy a Divadlo si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji nebo prodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se dopouští podvodu.

 

II. Vracení vstupenek


1. Zakoupené vstupenky jsou nevratné a návštěvník může vstupenku sám prodat pouze za nominální nebo nižší hodnotu. Při prodeji za vyšší cenu se dopouští porušení kupní smlouvy.
2. Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí je považováno za hrubé porušení kupní smlouvy - viz bod I. odst. 3. tohoto řádu.
3. Vstupenky lze vrátit pouze dle bodu III. odst. 3. tohoto řádu.

 

III. Rušení představení


1. Změna programu je vyhrazena.
2. Při zrušení představení není Divadlo povinno poskytnout návštěvníkům náhradní termín zrušeného titulu.
3. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny.
a) Vstupenky zakoupené v Divadle se vracejí v pokladně Divadla.
b) Vstupenky zakoupené v prodejní síti TicketPortal se vracejí opět v této síti.
c) Hromadně objednané vstupenky hrazené fakturou vracejí návštěvníci zpět objednateli, od kterého vstupenku získali a kterému Divadlo poskytuje dobropis.
4. V případě rušení představení může být:
a) uváděn náhradní titul, který je možno odmítnout a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku. Doba, do kdy je možno vstupenky vracet, je uvedena na webových stránkách Divadla (www.dejvickedivadlo.cz) nebo tuto informaci divák získá v pokladně či v obchodním oddělení Divadla.
b) představení rušeno bez náhrady a návštěvníkovi jsou vráceny peníze za nevyčerpanou vstupenku v souladu s bodem III. odst. 3. tohoto řádu.

 

IV. Návštěva Dejvického divadla


1. Každý návštěvník je povinen při vstupu do sálu předložit platnou vstupenku.
2. Návštěvníci Divadla se řídí pokyny zaměstnanců Divadla, především pak zaměstnance určeného pro dozor nad konkrétním představením.
3. Návštěvníci jsou povinni odkládat zavazadla a kabáty do šatny Divadla pokud tomu nebrání závažné důvody.
4. Návštěvník je povinen zaujmout své místo v sále do doby začátku představení uvedeného na vstupence.
5. V případě, že návštěvník je při příchodu do sálu pod vlivem omamných látek či jeho oděv či chování ohrožuje nebo ruší ostatní návštěvníky, je pracovník Divadla konající produkční dozor oprávněn rozhodnout o jeho nevpuštění do sálu případně jeho vyvedení.
6. Je zakázáno vnášet nápoje a občerstvení do sálu Divadla a Anti.kvariátu, neurčí-li odpovědný pracovník jinak.
7. Je zakázáno vnášet do Divadla zbraně a obecně nebezpečné předměty, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky Divadla.
8. V případě „zdvojeného“ prodeje vstupenky na jedno sedadlo vzniklého chybou elektronického prodeje, je tuto situaci oprávněn řešit pracovník Divadla konající produkční dozor. V případě, že nebude možno poskytnout oběma návštěvníkům adekvátní místa v sále, je možno požadovat vrácení vstupného nebo přiměřené snížení. Při nenalezení vhodného místa v sále má divák nárok na vrácení vstupného a přednostní nákup vstupenky v náhradním termínu dle vlastního výběru s 30% slevou. V případě, že je možné zjistit, která ze „zdvojených“ vstupenek byla zakoupena dříve, má nárok na sedadlo divák, jehož vstupenka byla zakoupena v dřívějším termínu. V případě, že z technických či časových důvodů toto není možné, má nárok na sedadlo divák, který místo v sále zaujal dříve.
9. Případné dary účinkujícím jsou před začátkem představení předávány buď obsluze v divadelním baru či pracovníkovi Divadla, který vykonává produkční dozor, při vchodu do sálu.
10. Diváci jsou povinni respektovat začátek představení, který je signalizován trojím zvoněním před představením a před koncem přestávky.
11. Při příchodu do Divadla po začátku představení pozbývá vstupenka platnosti a návštěvníka již není možno vpustit do sálu s ohledem na ostatní diváky a účinkující. Za takto propadlé vstupenky nelze požadovat vrácení peněz.
12. V průběhu představení jsou návštěvníci povinni mít vypnutý mobilní telefon.
13. V průběhu představení není povoleno bez předchozího souhlasu pořizovat fotografie ani záznam části či celého představení.
14. Návštěvníci jsou povinni se chovat v průběhu představení tak, aby nerušili účinkující ani ostatní diváky.
15. O přestávce se mohou návštěvníci občerstvit v divadelním baru, ve foyeru divadla nebo v Kavárně Divadla.
16. Kouřit lze pouze v prostoru k tomu určeném, tj. před Divadlem, kde jsou umístěny popelníky.
17. Po skončení představení jsou diváci povinni opustit prostory divadelního sálu.
18. Divácká šatna končí svůj provoz 20 minut po skončení představení (viz provozní řád šatny Divadla) a za nevyzvednuté svršky a zavazadla po uplynutí této doby nepřebírá Divadlo odpovědnost.
19. Divadelní bar se 20 minut po skončení představení stává divadelním klubem, ve kterém se mohou zdržovat i návštěvníci představení, ale není již považován za veřejný prostor.
20. Divadlo neručí za ztrátu věcí, které jsou majetkem diváků a jiných osob, kromě věcí uložených v placené šatně ve foyeru divadla po dobu jejího provozu. V této šatně ručí obsluha šatny pouze za uložené svršky a zavazadla. Neručí však v souladu s Provozním řádem šatny Divadla za cenné věci uložené v nich (fotoaparáty, peníze, mobilní telefony apod.).
21. V případě vzniku škody způsobené návštěvníky Divadla je dotyčná osoba povinna tuto událost ihned nahlásit pracovníkovi Divadla konajícímu produkční dozor a způsobenou škodu odstranit nebo ji finančně uhradit.
22. V případě vzniku škody způsobené návštěvníkovi Divadlem je pracovník vykonávající produkční dozor o této skutečnosti povinen sepsat protokol o škodní události a dále postupovat v souladu s obecně platnými předpisy.

 

V. Imobilní návštěvníci


1. Na každé představení jsou určena místa pro jednoho návštěvníka na vozíku a jeho doprovod (1 osoba).
2. Tato místa nejsou předmětem předprodeje a imobilní návštěvníci si mohou vstupenky objednat v obchodním oddělení (emailem: rezervace@dejvickedivadlo.cz, telefonicky: 233 332 430).
3. Při zakoupení vstupenky pro imobilního návštěvníka na vozíku je povinen pracovník pokladny oznámit tuto skutečnost šéfovi techniky a pracovníkovi Divadla konajícímu na příslušné představení produkční dozor.
4. Pro imobilní návštěvníky jsou určena bezbariérová místa v 1. nebo 0. řadě zleva dle charakteru hlediště.
5. Při koupi vstupenky pro imobilního návštěvníka je pokladní povinna kupujícího upozornit na bezbariérový vstup zadním vchodem do Divadla s možností užití výtahové plošiny pro imobilní návštěvníky.
6. Imobilní návštěvník je povinen zaujmout místo v sále nejpozději 30 minut před zahájením představení, aby mohl být včas a bez problémů vpuštěn na místo před vpuštěním ostatních diváků do sálu.
7. Před představením zajistí pracovník konající produkční dozor přítomnost zřízence Divadla k obsluze rampy a pomoci při přepravě imobilního návštěvníka. Zároveň je návštěvník informován o umístění toalet pro imobilní návštěvníky.
8. V případě, že imobilní návštěvník požaduje občerstvení, lze mu jej poskytnout přímo v sále nebo pracovník konající produkční dozor zajistí pomoc při vstupu do divadelního baru (4 schody) a pomoc při návratu do sálu.
9. Po skončení představení zajistí určený pracovník pomoc při přepravě imobilního návštěvníka a bezpečné zajištění výtahové plošiny.
10. V případě, že imobilní divák zakoupí vstupenku mimo místo vyhrazená pro imobilní návštěvníky, Divadlo nezaručuje, vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v sále, že mu bude umožněn vstup do sálu. V takovém případě mu bude vráceno vstupné a v případě možnosti mu bude nabídnut náhradní termín na k tomu vyhrazená místa.

 

Tento Návštěvní řád Dejvického divadla, o.p.s. byl schválen poradou vedení dne 28. 8. 2018 a je účinný od 1. 9. 2018.MgA. Eva Kejkrtová Měřičková
ředitelka Dejvického divadla, o.p.s.POKLADNA
tel.: +420 233 332 430
email: rezervace@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

provozní doba: pondělí – pátek 16:00 – 19:30
(před zadaným představením do 18:30)
o víkendech a svátcích vždy dvě hodiny před začátkem představení
v den zahájení předprodeje 9:00–14:30